Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Polskiej Rady Języka Migowego

Wyszukiwarka

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Polskiej Rady Języka Migowego

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza przedstawicieli zainteresowanych środowisk, organizacji i stowarzyszeń do zgłaszania kandydatów na członków Polskiej Rady Języka Migowego.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o języku migowym i innych formach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) Rada jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.
Do zakresu działania Rady należy:

  1. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
  2. upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób uprawnionych i upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
  3. sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
  4. wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.

W skład Rady wchodzi, między innymi, dziewięciu przedstawicieli zainteresowanych środowisk, organizacji i stowarzyszeń znających polski język migowy, system językowo-migowy lub sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych lub zajmująca się zawodowo tą problematyką (art. 20).

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenie kandydata zawiera:

  • oświadczenie kandydata o znajomości polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych lub zajmowaniu się zawodowo tą problematyką;
  • oświadczenie kandydata o znajomości języka polskiego;
  • informację o kandydacie w zakresie uzasadniającym udział w składzie Rady.

Przy wyborze kandydatów minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego będzie miał na względzie zakres działania i charakter działalności Rady. W celu realizacji przepisów ustawy w zakresie wyboru Przewodniczącego Rady uwzględniony będzie udział w Radzie osób uprawnionych, znających polski język migowy i język polski.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, aby umożliwić mu wzięcie udziału w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, ustalonego według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Członkom Rady oraz ich tłumaczom-przewodnikom przysługuje zwrot kosztów podróży w związku z realizacją zadań Rady, na zasadach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalenia należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Zwrot kosztów podróży przysługuje tylko w przypadku obecności członka Rady na posiedzeniu.

Zwrot kosztów podróży przysługuje odpowiednio tłumaczom-przewodnikom członków Rady, pod warunkiem świadczenia usługi na posiedzeniu Rady.

Zgłoszenia wraz z załącznikami adresowane do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, należy przesłać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej (decyduje data wpływu) - drogą elektroniczną za pomocą ESP, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /4g447ytes7/skrytka lub na adres e-mail : sekretariat.bon@mrips.gov.pl bądź na adres siedziby Ministerstwa w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5 z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydata do PRJM 2021”.

Kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru kandydatów do Polskiej Rady Języka Migowego - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)".

W przypadku dokonywania zgłaszania przez podmiot do tego uprawniony więcej niż jednego kandydata prosimy o nadsyłanie osobnych zgłoszeń.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-11 13:26:36przez:
Opublikowano:2021-02-12 00:00:00przez: Ewa Dąbrowska
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:240

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Kontakt

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Siedziba:

ul.Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon (22) 461 60 00

e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl 

 

Adres korespondencyjny:

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa