Otwarty nabór partnerów

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
7 grudnia 2017

Działanie 2.6 PO WER: Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), jako beneficjent realizujący projekt pozakonkursowy ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, typy projektów przewidziane do realizacji w ramach projektu:

 1. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.
 2. Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych:
  1. instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  2. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,
  3. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

Projekt, którego beneficjentem jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS, będzie wdrażany w partnerstwie w latach 2018-2020, a jego szacunkowa wartość wynosi: 39 735 650 zł.

Liderem projektu będzie Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS. Jednocześnie Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS będzie sprawował nadzór merytoryczny nad projektem oraz wyznaczał kierunki działań.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu, której rezultatem będzie przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych/zmodyfikowanych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz modyfikacji i/lub nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Do realizacji projektu w partnerstwie zostanie wybranych trzech partnerów - trzy organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców, mające doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, doświadczenie w opiniowaniu założeń i projektów ustaw i aktów wykonawczych, doświadczenie w zakresie projektów realizujących zmiany systemowe lub rozwiązania modelowe, potencjał kadrowy oraz organizacyjny.

Partnerstwo musi uwzględniać perspektywę wszystkich interesariuszy.

Partnerzy powinni wykazać się także doświadczeniem we współpracy z publicznymi i niepublicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy, doświadczeniem w promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji, w tym na rynku pracy.

W projekcie przewidziano do realizacji następujące główne zadania:

 1. Przeprowadzenie analizy rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Analiza ta oprócz rozwiązań prawnych obejmie również rozwiązania wypracowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wybrane rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym/regionalnym oraz w innych krajach.
 2. Zaproponowanie odpowiednio: modyfikacji lub nowych instrumentów systemu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami, mających na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz środowisku pracy, które następnie zostaną przetestowane.
 3. Przeprowadzenie pilotażu propozycji instrumentów w celu oceny zasadności ich wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Pilotaż obejmie podmioty odpowiedzialne za wdrożenie rozwiązań oraz beneficjentów.
 4. Opracowanie nowych/zmodyfikowanych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w formie projektów aktów prawnych.

W ramach projektu zostaną przygotowane propozycje zmian legislacyjnych odpowiadających poziomowi dokumentów rządowych w tym zakresie. Wypracowane propozycje będą uwzględniały kwestie pomocy publicznej, wskazywały źródła finansowania, precyzyjnie określały adresatów instrumentów, sposób realizacji instrumentu, warunki związane z jego realizacją, w tym wskazania zasad uznania go za zrealizowany zgodnie z celem oraz określały podmiot odpowiedzialny za ich realizację, z zastrzeżeniem, że nie musi być to jeden podmiot.

Obligatoryjne wymagania w stosunku do partnerów:

1. Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do osiągnięcia planowanych rezultatów i produktów projektu.

Wybrani partnerzy obligatoryjnie zrealizują zadania w zakresie:

 • przeprowadzenia, przed i po pilotażu, konsultacji środowiskowych wypracowanych propozycji zmian z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy (w tym m.in.: osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, pracodawców, organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców, partnerów społecznych). Konsultacje będą miały pogłębiony charakter obejmujący wiele sposobów na pozyskanie opinii o propozycjach, będą organizowane z zapewnieniem aktywnego poszukiwania uczestników ze wszystkich zainteresowanych środowisk oraz w sposób gwarantujący możliwość uczestnictwa,
 • przeprowadzenia pilotażu zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz mechanizmu udzielania wsparcia na reprezentatywnej próbie ich potencjalnych odbiorców i realizatorów zakończonego raportem z pilotażu i rekomendacjami. Pilotaż przeprowadzony zostanie na grupie co najmniej 3000 uczestników.

Partnerzy będą angażowani we wszystkie zadania realizowane w ramach projektu w celu weryfikacji podejmowanych działań w oparciu o doświadczenie i wiedzę praktyczną.

Ostateczny podział zadań będzie przedmiotem ustaleń zawartych w umowie o partnerstwie.

2. Partnerami w projekcie będą 3 podmioty (organizacje pozarządowe lub organizacje pracodawców), z których każdy spełnia co najmniej 1 z opisanych poniżej warunków, a razem spełniają je wszystkie:

 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • doświadczenie w zakresie projektów realizujących zmiany systemowe lub rozwiązania modelowe (min. 2 projekty na łączna kwotę min. 1 mln PLN),
 • potencjał kadrowy, w tym m.in.:
  • pracowników posiadających przygotowanie i doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (min. 2 pracowników, z czego min. 1 z nich posiada doświadczenie w realizacji min. 1 projektu jako kierownik/koordynator projektu i min. 1 posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w min. 1 projekcie),
  • pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w stosowaniu instrumentów rehabilitacji społecznej (min. 1 pracownik z min. 2 letnim doświadczeniem w tym obszarze),
  • pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w stosowaniu instrumentów rehabilitacji zawodowej (min. 2 pracownik z min. 2 letnim doświadczeniem w tym obszarze),
 • potencjał organizacyjny rozumiany jako realizacja działalności na terenie co najmniej 5 województw,
 • doświadczenie w opiniowaniu założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych,
 • doświadczenie we współpracy z publicznymi i niepublicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy,
 • doświadczenie w promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji na rynku pracy, w tym wspierania zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

3. Ocenie będzie podlegała liczba spełnionych przez dany podmiot warunków, o których mowa powyżej. Preferowane będą podmioty spełniające najwięcej z wymienionych powyżej warunków.

4. Uczestnictwo partnerów w realizacji projektu przewidziane jest na każdym jego etapie, w tym przygotowania wniosku o dofinansowanie, zarządzania projektem.

5. Zespoły projektowe partnerów będą dyspozycyjne na terenie Warszawy przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.

Kandydat na partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach naboru.

Zgłoszenie należy przygotować na wzorze formularza stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć załączniki:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.
 2. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
 3. Aktualny statut podmiotu.
 4. Oświadczenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do zgłoszenia partnera do projektu.


Przy wyborze partnerów oceniane będzie spełnienie warunków, o których mowa w pkt 2 części „Obligatoryjne wymagania w stosunku do partnerów”.

Po ogłoszeniu wyników naboru z wybranymi partnerami zostanie podpisana umowa o partnerstwie.

W przypadku odstąpienia od zawarcia umowy w terminie wskazanym przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dopuszcza możliwość zawarcia umowy o partnerstwie z kolejnymi podmiotami, którzy zostali w następnej kolejności najwyżej ocenieni.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych zgłoszeń w trybie roboczym (drogą elektroniczną).
 2. Unieważnienia naboru – bez podania przyczyny.

Zastrzega się, że pierwszy rok realizacji projektu, tj. 2018, może mieć charakter refundacyjny – refundacja kosztów poniesionych przez partnerów może nastąpić w roku 2019.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy przesłać w postaci elektronicznej (skany oryginałów) na adres e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl oraz w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym złożyć osobiście w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub przesłać na adres: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa (z dopiskiem „Nowoczesne narzędzia wsparcia aktywności osób niepełnosprawnych” – projekt pozakonkursowy), w terminie do 29 grudnia 2017 r. (decyduje data wpływu do Ministerstwa bądź data nadania zgłoszenia w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481)).

W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.

Wyniki naboru partnerów zostaną opublikowane na stronie www.mrpips.gov.pl, www.efs.mrpips.gov.pl oraz www.niepelnosprawni.gov.pl w terminie do 14 dni od zakończenia naboru.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Janicka
Data utworzenia:2017-12-07
Data publikacji:2017-12-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Janicka
Liczba odwiedzin:1639