Konsultacje Wniosku o włączenie do ZSK

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
5 października 2018

W związku z otrzymaniem wniosku o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) kwalifikacji „Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wyborze, znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy metodą zatrudnienia wspomaganego”, złożonego przez Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego, uprzejmie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Konsultacje ze środowiskami zainteresowanymi stanowią część procedury włączenia kwalifikacji rynkowej do ZSK, którą reguluje ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 986 z późn. zm.).

Zintegrowany System Kwalifikacji obowiązuje w Polsce od 2016 r.. Jego założeniem jest zintegrowanie wszystkich kwalifikacji uzyskanych w edukacji formalnej i pozaformalnej, zapewnienie jakości nadawanych kwalifikacji, umożliwienie potwierdzenia kompetencji nabytych poza systemem oświaty i szkolnictwem wyższym, a także ułatwienie dostępu do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania na terenie Polski.

Poza kwalifikacjami nadawanymi w systemach oświaty i szkolnictwa wyższego (kwalifikacje pełne), istnieje możliwość ich nadawania przez stowarzyszenia, organizacje branżowe, instytucje i firmy szkoleniowe po ukończeniu kursów i szkoleń (kwalifikacje rynkowe). Kwalifikacje te mogą być włączone do ZSK, jeśli spełniają określone w ustawie wymogi w zakresie standardów jakości, m. in. dotyczące efektów uczenia się i sposobów walidacji.
Kwalifikacje rynkowe podlegają zgłoszeniu do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

Wniosek złożyć mogą podmioty prowadzące działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, organizacje społeczne lub zawodowe, firmy szkoleniowe, zrzeszenia pracodawców, organizacje pozarządowe. Każdy wniosek musi zawierać m.in. dokładne omówienie: efektów uczenia się niezbędnych dla kwalifikacji (wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne), wymagań dotyczących ich potwierdzania, wymagań dla podmiotów potwierdzających kwalifikacje.
We wniosku należy również zaproponować poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), który odzwierciedla zakres i stopień złożoności kompetencji oraz informuje m.in. o przygotowaniu osoby posiadającej daną kwalifikację do samodzielnego wykonywania określonych zadań, ponoszenia odpowiedzialności za jakość i skutki podejmowanych działań. Wniosek poprawny pod względem formalnym trafia do oceny ministra właściwego dla kwalifikacji, który przed jej dokonaniem zobowiązany jest przeprowadzić konsultacje ze środowiskami zainteresowanymi.

W związku z powyższym zapraszamy do zapoznania się z załączonym wnioskiem i wyrażenie opinii na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia tej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Jednocześnie informujemy, że szczegółowe informacje dotyczące ZSK znajdują się na stronach internetowych:  www.kwalifikacje.gov.pl  oraz www.kwalifikacje.edu.pl.
Mamy nadzieję, że zechcą Państwo poświęcić czas na sformułowanie uwag. Stanowisko (opinię na temat społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia wnioskowanej kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji) należy przedstawić w załączonej tabeli (formularz konsultacji) odnosząc się do wskazanych w niej zagadnień i odpowiadając na dodatkowe pytania zamieszczone w tabeli. W zestawieniach znajduje się również pozycja „uwagi ogólne”, w której mogą Państwo zamieścić inne aspekty istotne z punktu widzenia uregulowania kwalifikacji, a nie ujęte w tabeli.


Odpowiedzi należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 października 2018 r. oraz przesłać formularz konsultacji drogą elektroniczną na adres mailowy: Anna.Kuna@mrpips.gov.pl.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-05
Data publikacji:2018-10-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:692