Polska Rada Języka Migowego

Polska Rada Języka Migowego jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego stanowiącym forum współpracy na rzecz osób niesłyszących i niedosłyszących przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Rada powołana została na podstawie art. 19 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243).

Do zakresu działania rady należy:

 1. ustalanie rekomendacji w celu prawidłowego stosowania komunikacji migowej;
 2. upowszechnianie i promowanie wiedzy o języku migowym poprzez wspieranie inicjatyw promujących rozwiązania na rzecz osób uprawnionych i upowszechniających rozwiązania wspierające komunikowanie się;
 3. sporządzanie opinii o funkcjonowaniu przepisów ustawy, opiniowanie projektów dokumentów rządowych w zakresie dotyczącym funkcjonowania osób uprawnionych;
 4. wskazywanie propozycji rozwiązań wpływających na funkcjonowanie osób uprawnionych, w tym związanych ze stosowaniem PJM, SJM i SKOGN.

Skład Polskiej Rady Języka Migowego

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243) w dniu 29 listopada 2012 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej powołał Polską Radę Języka Migowego.

W jej skład weszli przedstawiciele środowisk, organizacji, stowarzyszeń:

 • Prof. Bogdan Szczepankowski
 • Pan Piotr Wojda
 • Pani Elżbieta Gurska
 • Pani Eunika Lech
 • Pani Joanna Łacheta
 • Ks. Grzegorz Sokalski
 • Pan Paweł Rutkowski
 • Pan dr Piotr Tomaszewski
 • Tomasz Żuk-Chrzanowski

oraz przedstawiciele instytucji i organów:

 • Pan Marcin Błach
 • Pani Anna Wotlińska
 • Pani Elżbieta Neroj
 • Pani Ewa Grzenia
 • Pan Bolesław Cieślik
 • Pan Mariusz Przybyszewski
 • Pani Ewa Murawska – Najmiec.

Zgodnie z postanowieniami art. 20 ustawy o języku migowym (...), w skład rady wchodzi również Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna