Inne rozporządzenia i ustawy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów dnia 14 stycznia 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 Poz. 113) pdf 525 kb

Zmieniające

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 poz. 1744) pdf 116 kb

Art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U.2014.464) pdf 506 kb

Art. 8 ust. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym - wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U.2014. 843) pdf 177 kb

Art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym - Wzór, tryb wydawania i zwrot kart parkingowych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U.2014.870)  pdf 411 kb

Zmieniające:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2015.691) pdf 380 kb

Art. 8 ust. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym - Rodzaj placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U.2014.818) pdf 132 kb

Art. 11 ust. 3 ustawy szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z PFRON w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. (Dz.U.2010.173.1173) pdf 144 kb

Art. 69 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Refundacja ze środków Funduszu Pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń (Dz.U.2009.215.1669) pdf 149 kb

 Art. 23b ust. 1b ustawy o kulturze fizycznej - Zawody sportowe przed 1992 r.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r. (Dz.U.2009.29.186) pdf 125 kb

Art. 23b ust. 2a ustawy o kulturze fizycznej - Zawody osób głuchych przed 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób głuchych odbywających się przed 2001 r. (Dz.U.2009.29.187) pdf 125 kb

Art. 10 ust. 4 ustawy o muzeach - Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U.2008.160.994) pdf 117 kb

Art. 23a ust. 7 ustawy o kulturze fizycznej - Stypendia dla kadry narodowej osób niepełnosprawnych i paraolimpijskiej

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej (Dz.U.2009.17.95) pdf 138 kb

Art. 30 ust. 3 ustawy Prawo pocztowe - Wykaz bibliotek i organizacji działających na rzecz osób niewidomych i ociemniałych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 10 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek i organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz.U.2010.45.226) pdf 120 kb

Art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 20a ust. 1 ustawy o rehabilitacji - wprowadzanie psów asystujących na obszary objęte ścisłą i czynną ochroną

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 poz. 73) pdf 112 kb

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:9098