Rynek pracy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Współczynnik aktywności zawodowej: 25,9 %
Wskaźnik zatrudnienia: 22,5 %
Stopa bezrobocia: 13,0 %
(GUS BAEL – dane średnioroczne za 2015 r. dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ekonomicznym tj. 18-59/64)

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności dotyczące sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy wskazują, że po okresie stopniowego wzrostu wskaźnika zatrudnienia tych osób na przestrzeni lat 2007-2012 do poziomu 23%, w latach 2013-2015 jego wartość kształtuje się na stabilnym poziomie - w granicach 22-23%. Od 2007 roku obserwujemy również stopniowy wzrost współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, do 27,5% w 2012 roku i utrzymywanie się jego wartości na stabilnym poziomie około 27% w latach 2013-2014. W 2015 roku, według danych GUS, obniżył się on do poziomu 25,9%. Jednocześnie w 2015 r. znacznie obniżyła się stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych – do poziomu 13,0%, tj. o 3,1 pkt. proc. w stosunku do ubiegłego roku. Tym samym osiągnęła poziom zbliżony do 2008 roku, kiedy była wyższa o 0,3 pkt. proc. od najniższego notowanego od 2001 roku, tj. 12,8%

Dla osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej powyższe wskaźniki w 2015 roku kształtowały się następująco: współczynnik aktywności zawodowej – 16,5%, wskaźnik zatrudnienia – 14,5%, stopa bezrobocia – 12,3%.Podobnie jak w przypadku danych dla wieku 18-59/64 lata, dane z badania wskazują na utrzymujący się stabilny poziom zatrudnienia tej grupy osób (w granicach 14-15%), obniżony w stosunku do wcześniejszych lat poziom aktywności (od 2011 roku kształtował się na poziomie 17-17,5%) i znaczny spadek bezrobocia (spadek o 2,5 pkt. proc. w stosunku do ubiegłego roku, osiągniecie poziomu z 2008 r., kiedy była wyższa o 0,2 pkt. proc. od najniższego notowanego od 2000 roku, tj. 12,1%).

DANE Z SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI PFRON

W Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR), prowadzonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w końcu grudnia 2015 r. zarejestrowanych było łącznie 245,8 tys. osób niepełnosprawnych, w tym 121,4 tys. osób zatrudnionych na otwartym rynku pracy i 124,4 tys. osób pracujących w zakładach pracy chronionej.

W ostatnich latach wyraźnie zmniejsza się dysproporcja między zarejestrowanymi w SODiR PFRON pracownikami niepełnosprawnymi z otwartego i chronionego rynku pracy. Jeszcze w grudniu 2013 r. udział pracowników zakładów pracy chronionej w stosunku do ogółu pracowników niepełnosprawnych, zarejestrowanych w SODiR wynosił 66,2%, w grudniu 2014 r. wyniósł 57,3%, a w grudniu 2015 r. wyniósł 50,6%.

DANE Z BEZROBOCIA REJESTROWANEGO

Udział osób niepełnosprawnych wśród ogółu osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w grudniu 2015 r. wynosił 6,9%, przy czym wśród zarejestrowanych jako bezrobotni wynosił 6,1%, zaś wśród zarejestrowanych jako poszukujący pracy - 46,8%.

W ciągu 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 55,5 tys. ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród tej liczby 11,4% ofert (6,3 tys.) stanowiły oferty pracy subsydiowanej.

DANE POCHODZĄCE Z BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI POLSKI 2009

Informacje na temat liczby osób niepełnosprawnych prawnie i biologicznie - pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo w roku 2014.

„Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.”. Warszawa, GUS, 2016.

Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-21
Data publikacji:2015-04-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:15266