Rynek pracy

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Współczynnik aktywności zawodowej: 28,3%,
Wskaźnik zatrudnienia: 26,2%
Stopa bezrobocia: 7,2%
(GUS BAEL – dane średnioroczne za 2018 r. dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ekonomicznym tj. 18-59/64)

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności wskazują, że w 2018 roku w porównaniu z rokiem poprzednim współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym spadł o 0,6 pkt. proc. (wzrost o 3 pkt proc. w stosunku do roku 2015) i uplasował się na poziomie 28,3. Roczne statystyki zgromadzone w przeciągu ostatnich dziesięciu lat (między 2008, a 2018rokiem) ukazują pozytywny trend w obszarze aktywności ekonomicznej tej grupy społecznej podnosząc wartość współczynnika aktywności zawodowej o 2,4 punktów procentowych.    

Dodatkowo w roku 2018 ponownie zanotowano obniżenie się poziomu stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym do nienotowanego dotychczas poziomu – 7,2%. Tym samym stopa bezrobocia obniżyła się o 2,1 pkt. proc. w stosunku do roku 2017 oraz o 5,8 pkt. proc. w stosunku do roku 2015, a w latach 2008–2018spadek stopy bezrobocia wyniósł 5,9 pkt. proc.

Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat zauważa się też zmiany w kierunku wzrostu wskaźnika zatrudnienia, który w 2018 roku w porównaniu z rokiem 2017 pozostał niemal na tym samym poziomie -26,2%. W roku 2018 liczba aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym liczyła 460 tys., z czego 426 tys. stanowiły osoby pracujące, a 33 tys. osoby bezrobotne. Tym samym pracujące osoby niepełnosprawne stanowiły 92,7% wszystkich osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo.

Mimo pozytywnych zmian w zakresie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na przestrzeni lat – ich aktywność zawodowa nadal znacząco odbiega od aktywności zawodowej osób sprawnych. W 2018 r. współczynnik aktywności zawodowej osób sprawnych w wieku produkcyjnym wynosił 80,5%, wskaźnik zatrudnienia 77,4% a stopa bezrobocia 3,9%. Różnica między wskaźnikiem zatrudnienia osób sprawnych a niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniosła 51,2 pkt proc. a między stopą bezrobocia tych dwóch grup – 3,3 pkt proc.

Należy dodać, że wartość współczynnika aktywności zawodowej jest ściśle powiązana zarówno z liczbą osób pracujących jak i bezrobotnych, a przekroczenie progu 27% tego wskaźnika w latach 2012-2014 było spowodowane m.in. wzrostem bezrobocia.

Dla osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej powyższe wskaźniki w 2018 roku kształtowały się następująco: współczynnik aktywności zawodowej – 17,3%, wskaźnik zatrudnienia – 16,2%, stopa bezrobocia – 6,5%.  Zatem w porównaniu z 2017r. współczynnik aktywności zawodowej nieznacznie spadł o 0,3 pkt. proc., wskaźnik zatrudnienia wzrósł o 0,1 pkt. proc., a stopa bezrobocia spadła o 1,9 pkt. proc.

W 2018 roku odnotowano kontynuację wzrostu poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym rekordowym jak do tej pory spadku ich bezrobocia.

DANE Z SYSTEMU OBSŁUGI DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI PFRON

W prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Ewidencji Zatrudnionych Osób Niepełnosprawnych w październiku 2019 roku było zarejestrowanych 246,2 tys. pracowników niepełnosprawnych, których wynagrodzenia są dofinansowywane ze środków PFRON, co odpowiada 234 tys. etatów, w tym: na chronionym rynku pracy 100,7 tys. osób i 96,5 tys. etatów oraz na otwartym rynku pracy  145,7 tys. osób i 137,5 tys. etatów.  Dla porównania w październiku 2018 roku odnotowano ogółem:  257 tys. zarejestrowanych osób niepełnosprawnych (110 tys. rynek chroniony i 146 tys. rynek otwarty). 

W ostatnich latach wyraźnie zmniejsza się dysproporcja między zarejestrowanymi w SODiR PFRON pracownikami niepełnosprawnymi z otwartego i chronionego rynku pracy. Jeszcze w grudniu 2013 r. udział pracowników zakładów pracy chronionej w stosunku do ogółu pracowników niepełnosprawnych, zarejestrowanych w SODiR wynosił 66,2%, tymczasem w grudniu 2018 r. po raz kolejny udział pracowników z otwartego rynku pracy w stosunku do ogółu pracowników niepełnosprawnych był większy od udziału pracowników z rynku chronionego.

DANE Z BEZROBOCIA REJESTROWANEGO

W powiatowych urzędach pracy na dzień 31 października 2019 r. było zarejestrowanych 65 375 osób niepełnosprawnych, spośród których znaczącą większość (85,5%) stanowiły osoby bezrobotne, pozostałe 14,5% to osoby poszukujące pracy, niepozostające w zatrudnieniu.  Osoby niepełnosprawne stanowiły 7,6% wszystkich osób bezrobotnych oraz 41,6% wszystkich osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu, zarejestrowanych w PUP.  W stosunku do października 2018 r. liczba osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w ramach Powiatowych Urzędów Pracy w październiku 2019 roku była mniejsza o 4 252 takie przypadki.

Według danych za pierwsze półrocze 2019 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych osób niepełnosprawnych 1322  (2,3%) miało znaczny stopień niepełnosprawności, 20.893 (36,3%) – umiarkowany stopień niepełnosprawności, a 35.374 (61,4%) – stopień lekki. W ciągu 2019 roku do października włącznie pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 34 511 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Wśród tej liczby 8,3% ofert (2,8 tys.) stanowiły oferty pracy subsydiowanej.

 

DANE POCHODZĄCE Z BADANIA STANU ZDROWIA LUDNOŚCI POLSKI 2014

Według wyników Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (European Health Interview Survey – EHIS) w 2014 roku w Polsce było 7 414 tys. osób niepełnosprawnych biologicznie w wieku 15 lat i więcej, tj. osób w tym wieku, które zadeklarowały ograniczoną zdolność wykonywania czynności jakie ludzie zwykle wykonują (zgodnie z jednolitą dla UE definicją zastosowaną w badaniu uwzględniono zarówno poważne jak i mniej poważne ograniczenia, powodujące niemożność wykonywania ww. czynności, przez okres co najmniej ostatnich 6 miesięcy). Wśród tak zdefiniowanej liczby osób niepełnosprawnych biologicznie 1 817,8 tys. stanowiły osoby pracujące, 294,9 tys. osoby bezrobotne, a 5 296,3 tys. osoby bierne zawodowo.

Warto wskazać, że w zależności od przyjętego kryterium niepełnosprawności biologicznej (a ściślej poziomu ograniczeń) populacja osób niepełnosprawnych w Polsce może liczyć od 4,9 mln osób do 7,7 mln osób.

 

 

Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.

Osoby niepełnosprawne na rynku pracy 2017 pdf 1,7 MB

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Janicka
Data utworzenia:2015-04-21
Data aktualizacji:2018-04-12
Data publikacji:2015-04-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Janicka
Liczba odwiedzin:45350

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2018-04-12 12:00:25Małgorzata JanickaDodanie plikuRynek pracy
2018-01-23 10:40:04Małgorzata JanickaAktualizacja metrykiRynek pracy